NMRTUP Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   


นางสุภาพร รัตน์น้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชินูทิศ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 


ประวัติโรงเรียน
พันธกิจ
นโยบาย
กลยุทธ์
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
แผนที่โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
จำนวนนักเรียน

งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ศูนย์วิจัย

เรื่อง วัน เดือน ปีที่ประกาศ
จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 24 มกราคม 2561
จัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ server 14 กุมภาพันธ์ 2561

News
กิจกรรมวัน open house
ข่าวสาร
Create by : Audio-visual
Create : 2018-02-12 18:15:41 36 0
กิจกรรมวันเกียรติยศ
ข่าวสาร
Create by : Audio-visual
Create : 2018-02-12 12:50:29 51 0
กิจกรรมวันตรุษจีน
ข่าวสาร (Event)
Create by : Audio-visual
Create : 2018-02-12 12:30:17 39 0
English Day Camp
Create by : Information
Create : 2018-02-07 09:38:07 60 0 ข่าวสาร
กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 2561
Create by : Audio-visual
Create : 2018-01-15 16:34:51 189 0 ข่าวสาร
การเเข่งขันทักษะภาษาจีนเเละวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 2
Create by : Audio-visual
Create : 2017-12-21 15:57:55 132 0 ข่าวสาร
กิจกรรม Leaguages in A Global World
Create by : Audio-visual
Create : 2017-12-20 15:20:31 112 0 ข่าวสาร
การแขังขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 3
Create by : Information
Create : 2017-12-15 12:04:23 88 0 ข่าวสาร
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกาา 2560
Create by : Audio-visual
Create : 2017-12-06 12:21:54 148 0 ข่าวสาร (Event)
พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 และประดับบ่าลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
Create by : Information
Create : 2017-11-24 16:14:04 122 0 ข่าวสาร
กีฬาสี 'สักทองเกมส์' 2560
Create by : Information
Create : 2017-11-24 16:01:01 197 0 ข่าวสาร
สอบธรรมศึกษา
Create by : Information
Create : 2017-11-24 15:52:38 90 0 ข่าวสาร
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ณ ค่ายลูกเสือนวภพ 4
Create by : Information
Create : 2017-11-24 15:35:50 137 0 ข่าวสาร

more


New Article
ภาพถ่ายดาวเทียม
Create by : krupanida
เศรษฐกิจพอเพียง
Create by : Tonkladis
easy pass
Create by : krurung
รีโมทเซนซิง
Create by : krupanida
passport
Create by : krurung

Create by : krupanida
ล้มทั้งยืน...ดีกว่าล้มไม่เป็น
Create by : krunam
สถานที่ท่องเที่ยวสวยในไทย
Create by : krunam
แนะนำหนังสือท่องเที่ยว
Create by : krurung
การจัดการเรียนการสอนด้วย ICT
Create by : KRUTUKTAKA

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. สพป.

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
   


++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๑ เยี่ยมโรงเรียนบนดอยในพื้นที่สูง/ทุรกันดาร (บ้านแม่สะงา) อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ++
   


สพป.ลพบุรี เขต 1 เยี่ยม รร.วัดท่าแค
   


สพป.สุโขทัย เขต 2 รับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ จาก สพป.กำแพงเพชร เขต 2
   


ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 เยี่ยมสถานศึกษา
   


ผอ.สพป.จันทบุรีเขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
   


สพป.สุโขทัย เขต 2 ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีและเลื่อนวิทยฐานะ ว.21
   


ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
   


หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.น่าน เขต 2 ติดตาม การบริหารงบประมาณ โรงเรียนในสังกัด
   


ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ชั่วคราว ศูนย์เครือข่ายฯสายชล และโรงเรียนบ้านพอเหมาะ
   

RSS หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่

งบประมาณแลกเป้าจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ (Career Courseware) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   
เรียน: 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ ฯ ที่น่าสนใจ สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาท้องถิ่น/ประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนต่าง ๆ นำไปใช้จัดรายวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพในปีการศึกษา 2561 จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เสนอความต้องการงบประมาณแลกเป้าจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ (Career Courseware) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีแนวทาง การจัดทำ VTR ที่สำคัญได้แก่ 1) ความยาวตอนละประมาณ 20


การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี2561
   
เรียน: 
ผู้สนใจ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร จัดการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
สิ่งที่แนบมาด้วย: การเสนอโครงการ ภายใต้ Participation Programme สำหรับปี 2018-2019 ขององค์การยูเนสโก
   
เรียน: 
ผู้สนใจ
รายละเอียดดังเอกสารแนบ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม2561
สิ่งที่แนบมาด้วย: การบริจาคที่ดิน สิ่งปลูกสร้างอาคารและสาธารณูปโภคของโรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี
   
เรียน: 
ผู้เกี่ยวข้อง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกขัอตกลงการบริจาคที่ดินและการก่สร้างอาคารโรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรีร่วมกับ ระหว่าง นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา กับ สำนะกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
สิ่งที่แนบมาด้วย: สำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา
   
เรียน: 
ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
หนังสือด่วนที่สุด ที ศธ04010/ว789 และรายละเอียด
สิ่งที่แนบมาด้วย: iSchool
ข้อมูลการใช้ Internet
ธนาคารโรงเรียน

โครงงานวิทย์
DLIT
นโยบายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
การนำมาตราฐานการเรียนรู้กลุ่มวิทย์ คณิต และสาระภูมิศาสตร์ สู่การปฏิบัติ
การศึกษาพิเศษ
DLIT NMRTUP
เยาวชนรักษ์น้ำบาดาล

การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ฟอร์มงานวิจัย
เอกสารจัดทำแผน
เอกสารความรู้ SBM

Statistic
Counter
1430137  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
99 หมู่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10560

Generated 1.600903 sec.