NMRTUP


ประวัติโรงเรียน
  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจัดตั้งเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติโดยกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ขึ้นจำนวน ๙ โรง สังกัดกรมสามัญศึกษา  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    ได้พระราชทานชื่อให้ว่า ' นวมินทราชินูทิศ”
ปีการศึกษา  ๒๕๓๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รับนักเรียน ๑๘ ห้องเรียน โดยเรียน ๑๔  ห้องเรียน ส่วนอีก ๔ ห้องเรียนต้องนำไปฝากเรียนที่โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์โดยใช้ชื่อว่า'โรงเรียนสาขาเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ'
ปีการศึกษา  ๒๕๓๕

โรงเรียนต้องรับนักเรียนเพิ่มเป็นจำนวน ๒๐ ห้องเรียน จึงประสบปัญหาในเรื่อง การขยายสถานที่   นายเจต ประภามนตรีพงศ์  ได้เสนอให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนประภามนตรี  โดยใช้ชื่อโรงเรียนสาขาเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ที่ ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ ๒๖

ปีการศึกษา  ๒๕๓๘ โรงเรียนได้ย้ายเข้ามาเรียนที่ตั้งของโรงเรียน ซึ่งอาคารได้สร้างแล้วเสร็จ  ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ ๗ ถนนบางนา-ตราด ก.ม. ๒๖ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ        เปิดสอน  ๓๐  ห้องเรียน  แผน  ๑๒ : ๑๐ : ๘  มีนักเรียน  ๑,๒๕๓  คน  ในปีการศึกษานี้  กรมสามัญศึกษาได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา   
ปีการศึกษา  ๒๕๓๙ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เปิดสอน ๓๔  ห้องเรียน  แผน  ๘ : ๑๒ : ๑๐ : ๔  มีนักเรียน  ๑,๔๙๘  คน    เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก โดยรับนักเรียน ม.๓  ของโรงเรียนจำนวน ๔ ห้องเรียน  มี ๓ แผนการเรียน คือ วิทย์-คณิต  ศิลป์-คำนวณ และศิลป์ภาษา(ฝรั่งเศส) ในปีนี้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ปีการศึกษา  ๒๕๕๐ โรงเรียนเปิดสอน จำนวน  ๔๖  ห้องเรียน ระบบ ๑๐:๑๐:๘:๖:๖:๖   มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๒,๐๗๗  คน  ทีมนักกีฬาพายเรือประเพณี  ๑๒  ฝีพายหญิงของโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติเข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์  ครั้งที่  ๒๔    ณ จังหวัดนครราชสีมาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ (เหรียญเงิน)
ปีการศึกษา  ๒๕๕๑

เปิดสอน  ๔๘  ห้องเรียน มีนักเรียน ๒,๒๐๖ คน  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑   จาก กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๒      

ปีการศึกษา  ๒๕๕๒

เปิดสอน  ๔๘  ห้องเรียน ระบบ ๑๐:๑๐:๑๐:๖:๖:๖   มีนักเรียน ๒,๓๐๑ คน ทำข้อตกลงทางวิชาการ(MOU)กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้รวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และเกียรติยศโรงเรียนมีผลงาน ดังนี้   
              ๑) ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันกีฬาเรือพาย ประเภทเรือหัวโกง ๑๒ ฝีพาย ประชาชน หญิง ๑๗-๑๙ เมษายน  ๒๕๕๒ จ.กระบี่ 
              ๒) ได้รับเกียรติบัตรและเหรียญเงิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันครอสเวิร์ด ช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  “เก่งสร้างชาติ”  วันที่ ๒๒-๒๔  เมษายน  ๒๕๕๒
              ๓) รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเรือพาย ประเภท กรรเชียง  ๒  คน รุ่นเยาวชนหญิง  สนามอ่างเก็บน้ำหนองเล็ง อ.แม่ใจ จ.เชียงราย ๘-๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๒
              ๔) ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง ในการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดลพบุรี   ๒๑-๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๒
              ๕) โล่เกียรติยศ “ สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น” ระดับประเทศ
              ๖) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียงปี ๒๕๕๒”
              ๗) รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น โครงการศูนย์ฝึกนักศึกษาทหารแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน”

ปีการศึกษา  ๒๕๕๓

เปิดสอน  ๕๒  ห้องเรียนระบบ ๑๒:๑๐:๑๐:๘:๖:๖    มีนักเรียน ๒,๔๔๑ คน
จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา แก่บุคลากรและนักเรียน  และได้รับให้เป็นสนามสอบธรรมศึกษา จากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นปีแรก  และเกียรติยศโรงเรียนมีผลงาน ดังนี้   

๑) รางวัลเหรียญทอง  เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง  การแข่งขันเรือพาย ในงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๗ – ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๓
๒) รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สนามบรมราชกุมารี ฯ การแข่งขันเรือหัวโทง ๑๒ ฝีพาย ณ จังหวัดกระบี่ ๗ – ๙  เมษายน  ๒๕๕๓
๓) รางวัลดีเด่นระดับประเทศ การส่งเสริมการออมดีเด่นประจำปี ๒๕๕๓ จากธนาคารออมสิน
๔) รางวัลชมเชย ระดับประเทศ การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๗  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๕) รางวัลชมเชย ระดับประเทศ การแข่งขันประวัติศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๓  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๖) รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สนามบรมราชกุมารี ฯ กีฬาครอสเวิร์ดเกม เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง ( ม.๑ - ๓) การแข่งไซเบอร์ดิก เกมเยาวชนครอสเวิร์ดนานาชาติ ครั้งที่ ๒๒ ๒๗ –๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 
๗) รางวัลเหรียญทอง  เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง  การแข่งขันเรือพาย ในงานกีฬาแห่งชาติ ชลบุรีเกมส์  ณ จังหวัดชลบุรี  ๙ – ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๓

ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

เปิดสอน  ๕๖  ห้องเรียน ระบบ ๑๑:๑๒:๑๐:๙:๘:๖   มีนักเรียน ๒,๕๐๗ คน  
 และเกียรติยศโรงเรียนมีผลงาน ดังนี้   
                ๑) รางวัล ๒ เหรียญเงิน ๕ เหรียญทองแดง การแข่งขันเรือพาย ในงานกีฬาซีเกมส์   ณ ประเทศอินโดนิเซีย  ๑๑ – ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔
                ๒) เหรียญเงิน  การแข่งขันบาสเกตบอล   รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ชาย  จากการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ภาค ๑๕ ( ภาคกลางและภาคตะวันออก) ปี ๒๕๕๔   
                ๓) เหรียญทองแดง  การแข่งขันบาสเกตบอล   รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชาย  จากการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๔ 
                ๔) รองชนะเลิศ อันดับ ๓  การแข่งขันฟุตซอล  จากการแข่งขันฟุตซอล อบจ.ลีก  ปี ๒๕๕๔
                ๕) รองชนะเลิศ อันดับ ๑  การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี   จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

 ข้อมูล: งานแผนงาน ฝ่ายงบประมาณ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
99 หมู่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : 02-181-8142
โทรสาร : 02-181-8141

Generated 0.539775 sec.