krurung Article


passportทํา passport ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

สำหรับการขอทำหนังสือเดินทาง (Passport) สำหรับประชาชนทั่วไป ที่อายุเกิน 20 ปีขึ้นไป จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอทำหนังสือเดินทาง ดังต่อไปนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)

  • ในกรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือวันเดือนปีเกิด ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ

สำหรับค่าธรรมเนียมในการทำ Passport เล่มใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

วิธีการยื่นทำ Passport

1.รับบัตรคิว 2.ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก (หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ 3.วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้าย และนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า 4.แจ้งความประสงค์ หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์ (จะมีค่าส่ง 40 บาท) 5.ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (พร้อมด้วยค่าส่งไปรษณีย์ หากต้องการให้จัดส่ง) 6.รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่มตามวันที่รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 19.44 KBs
Upload : 2018-02-08 16:12:32
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


krurung
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
99 หมู่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ 10560

Generated 0.548745 sec.